Akadálymentes verzió
Menü megnyitása

A Radnóti Gimnázium eredményeit külföldön is elismerik

2013. november 27.
Dr. Molnár Katalinnal, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium igazgatójával beszélgettünk külföldi továbbtanulásról, rangsorokról, jó gyakorlatokról. Interjú.
 

Iskolaigazgatóként hogyan telik egy átlagos munkanapja?

Mostanában nagyon sok új teendőm van a jogszabályváltozások miatt. Ezek a feladatok az átállást, az új körülmények megteremtését érintik. Esetünkben gazdasági helyzetünk stabilizálása is fontos feladatom. Emellett megpróbálok az iskolai élet mindennapjaival foglalkozni: az oktatással, a neveléssel; tanárokkal, diákokkal érintkezni megbeszélések és személyes konzultációk alkalmával. Hosszú és összetett egy iskolaigazgató munkanapja. Természetesen változatlanul nagyon szeretek tanítani is. 
 
Ön 2013. január elsején vette át az intézmény vezetését elődjétől. Zökkenőmentes volt az átállás?
A korábbi igazgatóval, Tomcsányi Péterrel az elmúlt években is szorosan együttműködtem, közösen dolgoztunk az iskola oktatási-nevelési programjának megújításán, ezért ez a váltás értelemszerűen nagyon egyértelmű folytatása az eddigi hagyományoknak. Természetesen vannak változások, márcsak az új jogszabályi környezet miatt is, és munkatársaimmal közösen igyekszünk friss elemeket is bevezetni a nevelő-oktató munkába.
 
A HVG középiskolai rangsora alapján az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium a második helyezést érte el, amihez ezúton is gratulálok. Mennyire tartja mérvadónak az ilyen típusú rangsorokat?
Több különféle rangsor van forgalomban, régebben az Oktatáskutató Intézet is készített hasonlót egy másik szempontrendszer alapján, és a HVG rangsorának is meg vannak a maga értékelési szempontjai. Figyelembe veszik az országos kompetenciamérés, az érettségi, a felvételi, a nyelvvizsga és az OKTV eredményeit is. Úgy gondolom, hogy az ilyen sokféle adat összességéből nyert rangsor tükrözheti az intézmények oktató-nevelő munkájának színvonalát. Persze sokszor ér minket az a vád, hogy elitintézményként könnyű dolgunk van, mert hozzánk eleve válogatott diákok kerülnek be és így a tanároknak nincs is különösebb teendőjük az eredmények eléréséért. Ez természetesen túlzó tévedés. Az tagadhatatlan, hogy tehetséges diákokkal dolgozunk, de az országos kompetenciamérés adatai azt is tükrözik, hogy intézményünk nagy hozzáadott értékkel segíti a tanulók kiváló teljesítményét. Kétségtelen, hogy tehetséges diákokkal könnyebb jó eredményeket felmutatni.
 
De nézzük azt, ami az adatokon túl van. Milyennek tartja a Radnóti Gimnázium légkörét, hogyan segítik a diákok kibontakozását?
Azt gondolom, hogy a mi iskolánk e tekintetben kicsit kilóg a sorból. Hosszú idő óta fontos filozófiánknak tartjuk, hogy nem a tanulmányi versenyekből óhatatlanul eredő versengést szeretnénk erősíteni a diákok közötti kapcsolatokban, hanem együttműködési készségüket kívánjuk fejleszteni. A tanulmányi versenyeken való szereplés nálunk nem kifejezett elvárás, persze ha tanulóink szeretnék megmérettetni magukat, akkor mindenben támogatjuk és segítjük őket. 
 
Abban hiszünk, hogy tanulóink sikerének csak egyik eleme a magas szintű szaktárgyi tudás, de legalább ennyire meghatározó a szociális kompetenciájuk.  Ennek fejlesztése a Radnóti programjában markánsan megjelenik. Nálunk nagyon gyakori munkaforma az órákon a kooperatív tanulásszervezés, vagy éppen a közös projektmunkák létrehozása. Az induló osztályokban például keményen kell dolgoznunk a közösség összekovácsolásán, hiszen olyan tehetséges gyerekek kerülnek egy osztályba, ahol mindenki vezető szerepre törekszik. Ez egy nehéz élethelyzet a fiatalok számára is, ezért változatos módszerekkel segítjük a jó hangulatú osztályközösségek kialakulását. Az intézmény fontos hagyománya még, hogy rengeteg iskolán kívüli programunk van, melyek lehetővé teszik, hogy az osztályok, évfolyamok között is baráti kapcsolatok szülessenek. Az iskolaközösség létét támasztja alá, hogy nagyon erős öregdiák hálózatunk van, amire legalább olyan büszkék vagyunk, mint az oktatási rangsorokban elnyert helyezéseinkre.
 
A Radnótiban számos jó gyakorlat működik. Milyen korszerű pedagógiai módszereket alkalmaznak?
A jó gyakorlatok átadása ahhoz a törekvéshez kapcsolódik, hogy létrejöjjön egy referenciahálózat olyan intézmények részvételével, amelyek továbbadják egymásnak pedagógiai tudásukat, módszereiket, tapasztalataikat. A Radnóti egyúttal tanárképző intézmény is, így szívesen mutatjuk be tevékenységközpontú pedagógiai módszereinket. Ezalatt azt kell érteni, hogy a diákok egy-egy szaktárgy tananyagát tevékenységeken keresztül, kooperatív kiscsoportokban, projektek keretében sajátítják el. De szívesen mesélek az Osztálytükör programunkról is.
 
Osztálytükör? Mit kell tudnunk róla?
Az iskolában hosszú ideig dolgozott velünk Járó Katalin pszichológus, aki azóta nyugdíjba ment, de munkáját tanítványa, Sarkadi-Nagy Szilvia folytatja az intézményben. A program lényege, hogy szociometriai felmérésen alapuló konfliktuskezelés, közösségformálás zajlik az osztályokban. A program az osztályközösség egyetértésével, tehát legalább a gyerekek 75%-ának beleegyezésével valósul meg. Az első fázis egy szociometriai felmérés, amelyet számítógéppel értékelünk ki. Az elemzésben mindenki megismerheti az osztályban betöltött státuszát, az iskolapszichológus pedig felméri, hogy hol lehetnek a konfliktusforrások, és a gyerekekkel közösen dolgoznak azon különböző módszerek segítségével, hogy ezeket megoldják. Ez egy nagyon tudatos, jól irányított közösségfejlesztés, amiben nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az iskolapszichológus és a tanáraink maximálisan együttműködnek.
 
Számtalan tábort és kulturális eseményt szerveznek. Kiemelné néhány kedvencét?
Nehéz bármelyiket is kiemelnem, mert mindegyiknek megvan a maga szerepe és funkciója. A vízitúrák nagyon fontosak, mert ott sokat tanulnak a gyerekek arról, hogy nomád körülmények között hogyan lehet és kell együttműködni. A nomád táborunk a kisgimnazistáknak szól, ahol a színes és változatos tábori program úgy valósul meg, hogy különböző évfolyamok diákjai kevert csoportokban dolgoznak, játszanak együtt, így megismerhetik egymást, a kisebbek és a nagyobbak között barátságok, kapcsolatok alakulnak ki. Vannak kifejezetten a tehetséggondozást szolgáló táboraink is, amelyek közül kiemelném azokat, amelyek kifejezetten intellektuális élményt nyújtanak, a diákok interdiszciplináris tudását mélyítik el.
Ilyen az Ósükösdi tudományos tábor, vagy a „78É” tábor
 
Mit tapasztal, a Radnótiban végzett diákok közül sokan választják a külföldi továbbtanulást?
Az utóbbi években, mióta a magyarországi egyetemi felvételi körül sok a bizonytalanság, figyelhető meg az érdeklődés fokozódása külföldi egyetemek felé. Korábban az volt a jellemző, hogy végzős diákjaink hazai egyetemekre felvételiztek és az alapképzés elvégzése után, általában ösztöndíjasként mesterszakra jelentkeztek külföldi egyetemre. Tavaly viszont már a diákok 30%-a jelentkezett külföldi egyetemre alapképzésre, ez a tendencia pedig idén tovább erősödött. Ezekben a döntésekben több szempont jelenik meg egyszerre, egyrészről negatív a hazai felsőoktatás által nyújtott lehetőségek megítélése a diákok körében, másrészről olyan képzéseket választhatnak külföldön a diákok, melyek nem szerepelnek a magyar felsőoktatás kínálatában. A fiatalok elsősorban olyan országokba jelentkeznek, ahol a képzés ingyenes vagy ösztöndíjhoz juthatnak. Mindezek mellett lehetőségük van diákmunka vállalására, amivel hozzájárulhatnak megélhetési költségeikhez. Legtehetségesebb diákjainkat Cambridgebe, Oxfordba hívják be felvételire. Jelenleg is sok tanulónk van a kiválasztottak között.
 
Ha most áll iskolaválasztás előtt a gyermek, miért ajánlja a szülőknek, hogy a Radnótiba jelentkezzen?
Az iskolánk jellemzője, hogy az első néhány évben intenzív képzést adunk minden tantárgyból. Ilyenkor még nem várjuk el a gyerekektől, hogy eldöntsék, mit szeretnének emelt szinten tanulni. Azt szeretnénk, ha meg tudnánk mutatni diákjainknak, hogy mennyi minden lehet érdekes számukra, hogy azután a saját érdeklődésük, motivációjuk, tehetségük alapján felelősséggel tudjanak választani. Minden diákunknak a saját érdeklődésének megfelelő, magas színvonalú oktatást igyekszünk nyújtani. Az utolsó két évben, a fakultációs rendszerben a diákok nagyon sokféle variációban tanulhatnak emelt szinten tárgyakat, amit pedig kiemelnék még, hogy a nyelvoktatásra nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. A magas szintű idegennyelvtudás elengedhetetlen eszköze a sikeres életpályának.